Cash Assistance manipud DSWD, naiwaras iti ili a Sigay

Naballigi a naisayangkat ti panakaiwaras ti Cash Assistance manipud DSWD. Tunggal benepisyaryo immawat ti 5,000 Kas tulong manipud iti panaka didigra iti Bagyo Maring. Kasta met a dagiti benepisyaryo a saan a makabael nga immay ket naidanun mismo ti pagtaengan da babaen kadagiti staff ti opisina.

Tree Planting Activity

BFP Personnel of this station headed by SFO2 Rhany T Potencion joined Tree planting initiated by LGU Sigay.

Ayuda distribution to families in quarantine

Sibaballigi a naiwaras iti personal a tulong ni Mayor Carlo Crisanto Peredo babaen kadagiti staffs na sajay Brgy. Abaccan, pampamilya iti dadduma a barangay ken quarantine facilities a nasisita a maipaayan. Anusan tayo koma kakailian ket ni Apo Dios iti Mangsalwad kadatayo amin. #WeHealAsOne#sigayaimhigh#sinnaranaysigay#sigaydoallforthegloryofGod

View Deck and Welcome Arc Construction

Narugyanen ti panakaipatakder ti maysa a view deck ken welcome arc a manamnama a mangparegta ti turismo iti ili nga Sigay thru the effort of Mayor Carlo Crisanto Peredo , Municipal Tourism and Engineering Office. Designed and to be constructed by BBBJR Design, Build and Supply. An awesome view with a grand facility.

BARANGAYANIHAN AYUDA NUTRISYON

In relation to Provincial Director’s Triple IMPACT Strategies ( Action, Activities, Attribution) “BARANGAYANIHAN AYUDA NUTRISYON”Under the supervision of PLT RENATO MANGAYA JR OIC, personnel of Sigay MPS together with duty BHW/BNS conducted “Barangayanihan ayuda nutrisyon” feeding program through house to visitation at Barangay Mabileg of this municipality likewise reiterated to maintain minimum health protocols to continue reading : BARANGAYANIHAN AYUDA NUTRISYON

Agtultuloy ti panangipaay iti ayuda kadagiti umindeg iti Sitio

Agtultuloy ti panangipaay iti ayuda kadagiti umindeg iti Sitio a naipasidong ti MECQ babaen ti nagkammayet a pwersa manipud iti Sigay Sinnaranay MDRRMO, Sigay Rhu iti panangbayabay ti Sigay Mps Pacdaar Isurppo ken iti naannayas a panangiwanwan ti mangidaulo Carlo Crisanto Peredo. Maidawdawat ti panagtulnog kadagiti pagalagadan tapno maragpat ti nasalun-at a masakbayan. #sitioNamatingan

Oath Taking of IPMR CHARLIE COMILES

The oath taking of IPMR CHARLIE COMILES with our Public Servant Carlo Crisanto Peredo was witnessed by NCIP Regional Director, Manuel Jaramilla, NCIP Provincial Director Marvin Biligan, Provincial IPMR Elpidio Quines, SPM Benjamin Maggay, Atty. Jun Abaya, NCIP staff, Vice Mayor Jovita Garnace, Sanggunian Bayan Members, Brgy Captains, Barangay IP Representatives. Congratulations!