Ti Public servant tayo Carlo Peredo, kadwa na ti IPMR Charlie Dumal-is Comiles, binayabay da dagiti 14 nga natataraki ken nagasat nga scholars nga nagturpos ken nakaala ti NCII certificate ( backhoe operator ) ita nga aldaw.

Napnuan ragsak ni Mayor Carlo a nakaimatang ti inda panangawat dagiti certificate ken allowance da. Kinablaawan ken ininspirar payen ni Mayor dagitoy nagturpos nga dapat saan da sayangen daytoy nga documentos da masapul nga agalibtak da nga agbirok ti sumrekan da ta adda metten ipakita da nga sertipikasyon.

Kalpasan na pinagyamanan na met Ti naalibtak nga IPMR ti Sigay, kasta metten ti NCIP nga inrepresentar ni Mam Tina Balbino ken ti nagaget nga TESDA Dir. JOEL PILOTIN ti suporta ken programa nga impaay da ti ili a Sigay. Impanamnama met ni Mayor Carlo ti agtultuloy nga suporta ti amin nga programa mangparang-ay ti biag ti kakailyan na. Siraragsak met ni Dir. JOEL nga mangited manen ti oportunidad (NCII welder ken electrician) nga para ti ili a Sigay. Ala kakailyan sakbayan tay manen daytoy napintas a damag makatulong para ti iseserrek tayo ti trabaho.

Congratulations Graduates! GOD BLESS US ALL