Kas maiyannurot iti paglintegan, maikanatad iti Section 44 (b) iti R.A. 7160 wenno Local Government Code of 1991, Wagas iti Panagbakante ken Panagpasublat iti Kinakapitan, nagsapata ngarud iti sangwanan iti ama ti lli Mayor Carlo Crisanto Peredo ni Ma’am Liwliwa Budayao Guilang kas Punong Barangay ti Mabileg, Sigay, Ilocos Sur. Daytoy a panagsapata ket naimatangan ni Vice Mayor Dionisio Jr Lang Ay , IPMR Charlie Dumal-is Comiles ken ABC President Elpidio Pucnid.


Sigay Sinnaranay

sigayaimhigh

sigaydoallforthegloryofGod