Menu

News Archive

Pagsayaatan ti bassit nga ili isu ti umuna no panagpupuni. Thank you DSWDuno sa Maagap at Mapagkalingang Serbisyo. Gapu iti napalaus a panagayat ti mangidaulo ti …

Agtultuloy ti panangipaay iti ayuda kadagiti umindeg iti Sitio a naipasidong ti MECQ babaen ti nagkammayet a pwersa manipud iti Sigay Sinnaranay MDRRMO, Sigay Rhu …

The oath taking of IPMR CHARLIE COMILES with our Public Servant Carlo Crisanto Peredo was witnessed by NCIP Regional Director, Manuel Jaramilla, NCIP Provincial Director …

Indauluan ti ama ti Ili-Carlo Crisanto Peredo ti panakaiwaras dagiti food pack nga naggapu iti puso ken ina ti segundo distrito Congw. Deputy Speaker Kristine …

At least 70 residents of Sigay, Ilocos Sur received various assistance from the member-agencies of the Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster (PRLEC) of the …

Di kumpleto ang pagpunta mo sa Sigay, Ilocos Sur kung di mo matitikman ang kanilang Robusta Coffee. Pero hindi rin naman kumpleto ang kape kung …

SERBISYO CARAVAN "Tulong at Malasakit para sa Ikauunlad at Ikaaangat ng Pamilyang Pilipino." Programa nga inyulog ni Presidente Rodrigo Duterte to End Insurgency/ELCAC, nga suportado dagiti kameng …

Today, June 07, 2021 Oath of allegiance cum community based dialogue at Brgy. Abaccan was successfully carried out and supported by our Public Servant Carlo …

With a score of 85.54, the Robusta coffee entry of Mr. Mabini Ubuan from the municipality of Sigay bagged the 1st place award in the …