Indauluan ti ama ti Ili-Carlo Crisanto Peredo ti panakaiwaras dagiti food pack nga naggapu iti puso ken ina ti segundo distrito Congw. Deputy Speaker Kristine Singson Meehan ken manipud ti dadduma pay mga private sector.

Nawarasan ti amin a household ti intero nga ili kasta metten nga naikkan met dagiti opisina ti PNP, BFP, RHU ken amin nga BHS toy ili a Sigay Sinnaranay.


Pagyamanan dagiti miembro ti Sigay ayat a Puso ti Sigay, GIP, ken dagiti kapitan ken kagawad ti tunggal barangay ti pannakarepack ken pannakaiwaras dagitoy a food pack…


Ngarud, iyebkas mi met ti panagyaman mi kadagiti naanus nga congressional staff nga idadaulwan ni ma’am Celle Mendoza ken ni ma’am Ladylyn Ducusin…


Agyaman kami unay ti adu adu…